Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dutch Gun Accessories en op alle met Dutch Gun Accessories aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, 
Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of 
producten. 1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden 
afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk 
geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die 
voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Dutch Gun Accessories is ingestemd. 

1.5 Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel 
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dutch Gun Accessories in een contractuele 
relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 

1.6 Dutch Gun Accessories behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te 
wijzigen of aan te vullen. 

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Dutch Gun Accessories en/of het plaatsen van een 
bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere 
rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 

1.8 Dutch Gun Accessories is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een 
overeenkomst met Koper. 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 


2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging 
aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Dutch Gun Accessories is op geen enkele 
wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. 
De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële 
Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een 
overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 

2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht 
te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: 

de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil 
ontvangen; 
de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende 
invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") 
aan Dutch Gun Accessories via elektronische weg is verzonden en door Dutch Gun Accessories S is ontvangen, 
OF 
de potentiële Koper heeft zijn bestelling per email kenbaar gemaakt aan Dutch Gun Accessories 

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan 
de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven 
email-adres. 

2.5 Koper en Dutch Gun Accessories komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van 
elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra 
aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken 
van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het 
aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Dutch Gun Accessories zullen 
voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs. 

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email 
verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de 
belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk 
(weer)gegeven of gedaan. Dutch Gun Accessories garandeert echter niet dat alle aanbiedingen 
en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming 
zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding 
en/of ontbinding. 3. Prijzen 


3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke 
voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. 

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals 
vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of 
wordt vermeld op de internetsite of nieuwsbrief/banner met betrekking tot die 
speciale aanbieding. 

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Dutch Gun Accessories in haar bevestiging conform 
artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke 
(manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook 
na de totstandkoming van de overeenkomst door Dutch Gun Accessories worden gecorrigeerd. 

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de productprijs en worden u apart in 
rekening gebracht. De hoogte van de bezorgkosten staat op de orderbevestiging 
vermeld of wordt later kenbaar gemaakt. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden 
gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden 
kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd. 4. Betaling 


4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden 
betaald: 

Bankbetaling (handmatige overboeking op onze bankrekening), 
Rembours 
Dutch Gun Accessories kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere 
betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 

4.2 Dutch Gun Accessories hanteert een betalingstermijn van 14 dagen op alle zakelijke orders. Deze 
termijn gaat in op het moment van verzending van de orderbevestiging (veelal in 
de vorm van een email) of factuur. 

4.3 Bij niet betalen of niet-tijdige betaling door Koper zal een 
aanmaningsprocedure worden gestart. 

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van 
welke aard dan ook, die Dutch Gun Accessories als gevolg van de niet nakoming door Koper van 
diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. 

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Dutch Gun Accessories bevoegd de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het 
moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de 
betaling van kosten daaronder begrepen. 5. Levering en leveringstijd 


5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Dutch Gun Accessories ernaar om nationale bestellingen binnen 3 werkdagen op bijbehorend adres 
af te leveren. Voor internationale bestellingen geldt een levertijd van 14 
werkdagen. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als 
fatale termijn. Dutch Gun Accessories kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op 
de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke 
informatie heeft slechts een indicatief karakter. 

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt 
besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Dit is 
altijd een inschatting en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Exacte 
levertijd is afhankelijk van derden zoals leveranciers, douane, en 
transportbedrijven. 

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van 
de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card 
dient Dutch Gun Accessories de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke 
kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal 
tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper. 

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd 
gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Producten 
zijn geleverd zodra de Koper getekend heeft voor ontvangst. 

5.5 De Koper mag het aangeboden pakket weigeren, dit wordt dan retour gestuurd naar Dutch Gun Accessories. Gemaakte kosten voor deze weigering zullen op de Koper worden 
verhaald. 

5.6 Bij bestellingen die niet voorradig zijn dient de koper een aanbetaling te 
doen van 30% op bestellingen tot €500 en 50% op bestellingen boven de €500. Zodra de aanbetaling ontvangen is, zal de bestelling geplaatst worden en gelden de omschreven voorwaarden welke Dutch Gun Accessories toepast. Nadat Dutch Gun Accessories te kennen heeft gesteld aan de koper dat de bestelling binnen is en gereed staat voor uitlevering, dient deze binnen 30 dagen door de koper te worden opgehaald of na ontvangst van resterende betaling door ons te worden verzonden naar de koper, mits door beide partijen anders overeen gekomen. Stelt de koper zich in gebreken omtrent deze voorwaarden, zal de koopovereenkomst ongedaan worden gemaakt en door de koper gemaakte aanbetaling komen te vervallen ter onkostenvergoeding van Dutch Gun Accessories.


6. Ruilen en herroepingsrecht 


6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te 
(doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in een filiaal 
geldt dat ruilen of retourneren is toegestaan. De Koper kan het artikel ruilen 
of krijgt een waardebon met de waarde van de aankoop, uitgezonderd de eventuele 
verzendkosten. 
Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn 
gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van 
elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder 
boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 
zeven werkdagen na aflevering van het product in kwestie. 

6.2 Retourneren is alleen mogelijk wanneer de producten in nieuwstaat zijn, 
ongebruikt, in de originele verpakking, exact zoals deze ook door Dutch Gun Accessories aangeleverd zijn. Retouren dienen te worden voorzien van een omverpakking zodat 
de artikelverpakking onbeschadigd blijft. 

6.3 Retouneren is niet mogelijk bij producten die middels speciale opdracht zijn besteld of bij producten die door Dutch Gun Accessories in reservering voor de koper zijn gesteld. In geval van schade tijdens de verzending van deze producten heeft de koper het recht deze binnen 48 uur te retourneren en dient Dutch Gun Accessories deze producten te vervangen. 

6.4 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in 6.1 
gebruik heeft gemaakt en voldoet aan de bepalingen zoals vermeld in 6.2 en 6.3, dan
draagt Dutch Gun Accessories zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de 
consument-Koper betaalde. 7. Eigendomsvoorbehoud 


7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas 
op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst 
met Dutch Gun Accessories is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen 
vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en 
eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet 
belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.8. Garantie en aansprakelijkheid 


8.1 Voor door Dutch Gun Accessories geleverde producten gelden de algemene 
garantievoorwaarden volgens de Nederlandse wet tenzij nadrukkelijk anders 
aangegeven. Dutch Gun Accessories hanteert een garantietermijn van 1 jaar. 

8.2 Dutch Gun Accessories is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan 
de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant 
van Dutch Gun Accessories. Dutch Gun Accessories is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, 
indirecte schade en winst- of omzetderving. 

8.3 Dutch Gun Accessories is nimmer verantwoordelijk voor arbeid van derden waaruit schade aan een product ontstaat en zal enkel overgaan tot vergoeding / garantie verlening mits blijkt dat het product niet voldoet aan de opgegeven specificatie.
8.4 Indien Dutch Gun Accessories, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te 
vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan 
de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is 
veroorzaakt. 

8.5 Ondanks de constante zorg en aandacht die Dutch Gun Accessories aan de samenstelling van 
de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt 
gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is 

8.6 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Dutch Gun Accessories behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke
ingang en zonder kennisgeving door te voeren. 

8.7 De Koper is gehouden Dutch Gun Accessories te vrijwaren voor enige aanspraak die derden 
ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Dutch Gun Accessories mochten doen 
gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade 
en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 

8.8 Het is mogelijk dat Dutch Gun Accessories op haar internetsite links opneemt naar andere 
internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen 
zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Dutch Gun Accessories is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of 
het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 

8.9 Alle artikelen verkocht door Dutch Gun Accessories zijn voor gebruik in de jacht- en/of schietsport. Dutch Gun Accessories is dan ook niet aansprakelijk voor onkundig gebruik waaruit schade en/of letsel volgt.

9. Overmacht 


9.1 In geval van overmacht is Dutch Gun Accessories niet gehouden haar verplichtingen jegens 
de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de 
duur van de overmacht. 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke 
omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper 
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder 
meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige 
levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van 
enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht 
verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte 
communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de 
internetsite. 10. Intellectuele eigendom 


10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom 
van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot 
de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Dutch Gun Accessories, 
haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, 
merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele 
eigendom)rechten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van 
wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in 
dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Gun Accessories, haar toeleveranciers of 
andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot 
het product zelf.

11. Persoonsgegevens 


11.1 Dutch Gun Accessories zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in 
overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy 
Statement. 

11.2 Dutch Gun Accessories neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving 
in acht. 


11.3 Uitsluitend in overeenstemming met de koper is het mogelijk dat er fotomateriaal welke door de koper aangeleverd word/is gebruikt wordt voor social media doeleinden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 


12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten. 12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Dutch Gun Accessories of overeenkomsten gesloten met Dutch Gun Accessories worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter 
als bevoegd aanwijst. 13. Annuleringen 


13.1 In het geval de koper een bestelling, of bestelde producten wil annuleren 
nadat een orderbevestiging en/of een betaling heeft plaatsgevonden, heeft Dutch Gun Accessories het recht de Koper een factuur te sturen van de door Dutch Gun Accessories gemaakte 
kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten en administratiekosten. 
Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,- 

13.2 De Koper kan de verkoopovereenkomst alleen annuleren middels een 
schriftelijk verzoek. Dit kan per fax, brief, of email. Mondelinge annuleringen 
zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas geannuleerd wanneer een 
annuleringsverzoek door Dutch Gun Accessories schriftelijk aan de Koper is 
toegezegd/bevestigd. 14. Diversen 


14.1 Dutch Gun Accessories is gevestigd te Geertruidenberg, Karel V Laan 15 (4931 HA) en 
geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 59927720. Het 
BTW-identificatienummer is NL 172017269 B01. Gelieve alle correspondentie 
aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Dutch Gun Accessories, Karel V Laan 15, 4931 HA Geertruidenberg, of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite. 

14.2 Klanten Service is bereikbaar op +31(0)621343141. Wij zijn ook te bereiken 
op het e-mail adres: info@dutch-gun-accessories.com. 

14.3 Binnen 2 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door ons. Dutch Gun Accessories doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar 
klanten te communiceren. Helaas kunnen wij misbruik van onze naam door derden
niet altijd voorkomen.

h